اهدای تجهیزات بیمارستانی از سوی یک خیر به بیمارستان مدرس

40
یک خیر مبتلا به کرونا تجهیزات بیمارستانی را به بیمارستان مدرس اهدا کرد.
pixel