شرکت Roam Robotics و اسکلت بیرونی توان افزا

101

شرکت Roam Robotics، اسکلت بیرونی Elevate Robotic Ski Xo را برای اسکی بازان توسعه داده است. این اسکلت بیرونی از زانوی اسکی باز پشتیبانی می کند؛ قدرت او را افزایش می دهد و همچنین توانایی حرکت بر سراشیبی ها را افزایش می دهد.http://www.exos.ir/?p=12276