پیام آیت الله جوادی آملی به دبیرخانه نخستین جایزه ملی داستان های حماسی

184

تهیه شده در معاونت امور هنری و رسانه ای بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء