حلقه گفتگوی گام دوم انقلاب اسلامی (4)

219

چهارمین جلسه از سلسله جلسات حلقه گفتگوی گام دوم انقلاب اسلامی با حضور دکتر سجاد صفار هرندی برگزار شده در کتابخانه کانون اندیشه جوان