شاعر جوان در برنامه باهمستان

396

آقای خلف بیگی از ترانه سراهای جوان و خوب کشورمان در برنامه با همستان بود تا رودرروی هومن ستوده از تجربیات خود بگوید