کنفرانس بین المللی نقش معرفت دینی در علوم انسانی: پنل فلسفه علوم انسانی

7
سخنرانان: دکتر حسین بستان : عدم اقبال به علوم انسانی اسلامی دکتر علی فتحی: شبکه معنایی در قرآن و علوم انسانی دکتر مجید کافی: نظریه پردازی گامی به سوی تحول علوم دکتر سید حمیدرضا حسنی: چیستی علوم انسانی دکتر محمد فتحعلیخانی: علم دینی و مساله تحدید دکتر محمد صدرا : تاریخ شکل‌گیری مفهوم علوم انسانی اسلامی - ورود و تطور آن در ایران معاصر
pixel