دلایل احمقانه محمدرضا شاه برای توجیه جدایی بحرین از ایران

211
استدلال های احمقانه و عجیب شاه برای توجیه جدایی بحرین از ایران: چون عرب زبان بودند و جای مهمی نبود، آنجا را واگذار کردیم!!!
pixel