بوی جوی طالقان

237

"بوی جوی طالقان" نام شعری است که آقای فرهنگ باریکانی متخلص به صالح بر وزن شعر معروف "بوی جوی مولیان" اثر "رودکی" نخستین شاعر بزرگ پارسی گوی سروده و برادرش آقای عباس باریکانی آنرا در دستگاه همایون اجرا کرده است. بر پایه این شعر نماآهنگی با چشم اندازهای بدیع از بهار "میان طالقان" و تصاویر اندک شماری از خیل گسترده بزرگان این دیار نخبه پرور، توسط فرهاد باریکانی تدوین و تقدیم می گردد. نوروز 1398