چابک سازی و سیستم سازی

38
چابکسازی یکی از مهارت های #بیزینس های پیشرو و حرفه ای است توی این کلیپ در مورد روش های #سیستم_سازی و #درآمدغیرفعال صحبت میکنیم . _____________ #بیزینس_کوچینگ #کوچینگ #کسبوکار
pixel