مفهوم ریسک، گام نهادن در جاده مه آلود زندگی و کسب و کار

393

ریسک چیست و نقش آن در زندگی و کسب و کارمان چیست؟ برخورد ما با فضای ریسک چگونه است و منطقه آمیکدال مغز، چه نقشی در این زمینه، بازی می کند؟ پیامد و احت،مال در ریسک چه نقشی دارند؟

۱ سال پیش
#