مفهوم ریسک، گام نهادن در جاده مه آلود زندگی و کسب و کار

412
ریسک چیست و نقش آن در زندگی و کسب و کارمان چیست؟ برخورد ما با فضای ریسک چگونه است و منطقه آمیکدال مغز، چه نقشی در این زمینه، بازی می کند؟ پیامد و احت،مال در ریسک چه نقشی دارند؟
1 سال پیش
#
filimo
جایی برای فرشته ها نیست
%75
«جایی برای فرشته ها نیست» مستندی درباره «تیم ملی دختران اسکیت هاکی» ایران و مشکلات آنان برای رفتن به مسابقات آسیایی کره جنوبی است.
pixel