قسمت دوم از جنگ های صلیبی تا فرقه سازی های معاصر

134

از جنگ های صلیبی تا فرقه سازی های معاصر یکی از موضوعاتی که به جدیت در موسسه فرهنگی موعود عصر بررسی شده است برنامه ایی که آماده شده است به این موضوع پرداخته و کارشناس این برنامه استاد اسماعیل شفیعی سروستانی می باشد.