نمونه تدریس کلاس آنلاین ایستایی آکادمی

3,815

در این فیلم 30 دقیقه نمونه تدریس خانم مهندس ترابی در کلاس آنلاین، برای داوطلبان ارائه شده است. که مباحث اولیه فصل کابل در سیستم های ساختمانی را شامل می شود.