اتفاقی خطرناک در متروی تهران

86
در مسیر خط ۴ مترو تهران، یکی از واگن های قطار این خط، در حد فاصل ایستگاه ابن سینا تا پیروزی با درب خراب و باز تردد می کرد.
pixel