چگونه مودبانه صحبت کنیم؟ (دکتر حسینیان)

4,758
سخنوران www.sokhanvaran.org کلام و سخن مودبانه دارای معیارها و ویژگی هایی است که می تواند تاثیرگذاری سخن را بر مخاطب افزایش دهد. دکتر محمدعلی حسینیان، بنیانگذار آموزش سخنرانی حرفه ای در کشور، به تبیین و تفسیر این موضوع پرداخته است.
pixel