چرایی مربی‌گری

62
مربی‌گری درباره‌ی آن‌چیزهایی نیست که بدان آگاهی داریم بلکه درباره‌ی چگونگی آگاهی است. چرایی مربی‌گری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 61) http://tasnimnoor.com/Default.aspx?tabid=472BlogID=302
pixel