بیانات حضرت آیت الله هادوی تهرانی درابتدای سال تحصیلی97-98درخصوص جایگاه ایرانیان

402

بیانات معظم له در ابتدای درس خارج اصول ایشان در مدرسه آیت الله العظمی گلپایگانی (ره)‌ به انجام رسیده است.