اولین کنفرانس مورنینگ مشترک بین دانشگاه های نظامی

42

اولین کنفرانس مورنینگ مشترک بین دانشگاه های نظامی ارتش، سپاه و ناجا برگزار شد