چرایی نیاز ما به سنن واحادیث حضرات معصومین(ع)-سوء ولایت

38

چرایی نیاز ما به سنن و احادیث حضرات معصومین(ع) - ابزارهای سوء ولایت - انسانها بر اثر سوء ولایت حاکمان جور از صراط مستقیم هدایت منحرف و به وادی ضلالت سوق می یابند و عقاید باطل و مخالف فطرت و عقل سلیم را می پذیرند و به سرگرمی های ناسالم و رقابت های ویرانگر و فسق و فجور رو می آورند. سنن و احادیث معصومین علیهم صلوات الله تنها راه رهایی از عبودیت هوسها و طاغوتها است.