جهادی هست - حامد زمانی

2,470
فنا فی الله شد اما بقا دارد سلیمانی ...
pixel