سنسور سطح LR2750

219

سنسور سطح نمایشگردار LR3000 با استفاده از تکنولوژی امواج راداری هدایت شونده می تواند با توجه به طول پراب قابل انتخاب، محدوده ی سطح بین 100 تا 1600 میلیمتر انواع آب و مایعات مشابه آن، خنک کننده های حاوی آب، روغن و مواد پایه روغنی را اندازه گیری نماید. www.hpi.co.ir 02136616490