چرا آثار هنری تا این حد گران هستند؟

87

یک اثر هنری مانند این، چگونه می تواند ارزش دلاری پیدا کند؟...............در مقایسه با سهام یا کالا، اندازه‌گیری این که چقدر هنر ارزش دارد، دشوار است.................... ........................................................................نیکپیام رسانه کسب و کار ایرانیان .........................................................................www.nikpayam.com/news