سوژه از پیشامدرن تا پسامدرن

18
سخن‌رانی دکتر محمدمهدی اردبیلی در نشست نقد کتاب «تحلیل سوژه در ادبیات داستانی پسامدرن ایران» نوشته‌ی دکتر فرزاد کریمی، دانشگاه الزهرا، ۱۳۹۸/۹/۵
farzadkarimi2 10 دنبال کننده
pixel