نکاتی که در کمک به سیل زدگان باید رعایت کنید

1,110

در مواجهه با سیل و فردی که نیاز به کمک دارد، ببینید هنگام وقوع سیل، مغز چطور انسان را در ارزیابی خطر گمراه می کند www.Respina24.ir