تست جداساز اصطکاکی پاندولی بیمارستانی در ترکیه ـ شرکت TiS

272
آزمایش بارگذاری چرخه ای همزمان فشار و برش بر روی جداساز اصطکاکی پاندولی دو قوسی شرکت TiS که در پروژه بزرگ بیمارستان علی عثمان ترکیه به کار رفته است. tis-ir.com
pixel