ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

سمپاشی سوسک ریز،سوسک درشت،سمپاشی ساس،سمپاشی کنه

507
شرکت سمپاشی نانوفناوران پیشروبهداشت تهران بامجوزرسمی ازوزارت بهداشت وشماره ثبت۵۱۸۱ عضوانجمن حشره شناسی پزشکی ومبارزه باناقلین دانشگاه تهران سمپاشی وریشه کنی کنه پرندگان ومایت درمنازل وادارات سمپاشی سوسک فاضلابی وسوسک ریزآلمانی باسموم وژل مخصوص ،سمپاشی تضمینی ساس،سمپاشی کک،پشه،شپشک ومگسها کنترل جوندگان موذی درکارخانجات صنایع غذایی وانبارها سمپاشی دوره ای هتلها-بیمارستانها-صدورتاییدیه بهداشتی برای رستورانها09120705746-86013062
pixel