خشونت یا مهرورزی

215

به مناسبت روز جهانی نه به خشونت بر علیه زنان - در جامعه ای که در خانواده ، نوازش همسران مقابل فرزندان پسندیده نیست و در تلویزیون نیز نوازش جنس مقابل ممنوع اما تصاویر خشونت علیه همسر مجاز است ، فرزندان، مهرورزی به جنس مقابل را چگونه بیاموزند؟!

pixel