کنار گذاشتن ترس

119

مفهوم واقعی كار آفرینی و اینكه میشه از دل همه مشكلات پیروزی های بزرگی بدست آورد و برای این ۶ دقیقه ساخت این انیمیشن ۳ سال زمان برده.