اوشین ساهاکیان از تیم ملی بسکتبال خداحافظی کرد

487

اوشین ساهاکیان، بازیکن تیم ملی بسکتبال پس از 13 سال از بازی های ملی خداحافظی کرد