رئیس جمهور:

46

رئیس جمهور: نمی گذاریم صادرات نفت ایران به صفر برسد