مصاحبه پایگاه خبری بامنا با آقای محمد علیزاده برمی

372
مصاحبه مدیریت عامل شرکت صنعت کاران برمی با پایگاه خبری بهداشت ایمنی محیط زیست (بامنا) در حاشیه نمایشگاه نفت گاز پالایش و پتروشیمی 1396 لینک خبر: https://tinyurl.com/y9dy9g9q
pixel