برادر جعفر داوودی/جشن نیمه شعبان/مسجد حضرت رسول/شوش دانیال/۱۳۹۶

137

برادر جعفر داوودی/جشن نیمه شعبان/مولودی/شور/زیبا/بیا اباصالح ای گل زهرا/محفل عاشورایی جوانان مومن و انقلابی/مسجد حضرت رسول/شوش دانیال/خوزستان/۱۳۹۶