آموزش نرم افزار کامسول، مثال خازن تخت (قسمت ششم)

244
در این قسمت، مسئله بار الکتریکی ذخیره شده روی خازن تخت بررسی می شود. (شرکت نور ایمن تجهیز ارائه دهنده انواع اسپکترومتر و وسایل اپتیکی) hyperspectralimaging.ir
pixel