اجرای تئاتر به زبان اسپرانتو با اجرای ترزا کاپیستا

169

اجرای تئاتر کوتاه توسط خانم ترزا کاپیستا (Tereza Kapista)، اهل صربستان و آموزگار زبان اسپرانتو (به مناسبت جشن روز زامنهوف به سال 2003، در محل انجمن اسپرانتوی ایران).

اسپرانتو
اسپرانتو 63 دنبال کننده