آوين حماصيان

10
e1artgallery 11 دنبال‌ کننده
آوين حماصيان انسان از زمان تولد تنها بوده، اما احساس نیاز را همیشه احساس می‌کند. انسان وقتی به زمین میآید پر از عشق و احساس است٫ اما با زمان عشق را به عشق می‌بازد. آیا بعد از شکست دوباره به عشق شانس میدهی؟ Avin Hemasian Humans have been alone since birth, but they always feel the need, always feel dissatisfied with everything. When humans first come to earth theyre too pure, too full of love, but with the passing of time they lose their love to love. Would you give another chance to love after failure and heartbreak?
e1artgallery 11 دنبال کننده
pixel