کتاب نظریه منش ها

472

نظریه منش ها مدلی است سیستمی برای فهم پویایی فرهنگ. در این مدل منش -واحد پایه فرهنگ–همچون سیستمی تکاملی تحلیل می شود و چارچوبی فراگیرو عام برای فهم تحولات فرهنگی را به دست می دهد. نسخه ی الکترونیکی: http://soshians.ir/fa نسخه ی کاغذی: روابط عمومی خورشید 09372320765

۲ سال پیش
متفرقه
#