بخش دوم گفتار ۱۰۶ ”بحث کوروش“ -بررسی تاریخی شخصیت کوروش

306
بخش دوم بحث کوروش و اثبات این معنا که کوروش همان ذوالقرنین است.
pixel