بخش دوم گفتار ۱۰۶ ”بحث کوروش“ -بررسی تاریخی شخصیت کوروش

229

بخش دوم بحث کوروش و اثبات این معنا که کوروش همان ذوالقرنین است.