مدرسه مجازی شفافیت | شفافیت آراء در پارلمان جمهوری چک

162

در این قسمت از برنامه «مدرسه مجازی شفافیت»، با بررسی سایت پارلمان جمهوری چک، به تجربه این کشور در زمینه «شفافیت آراء» و نحوه انتشار آراء نمایندگان پرداخته‌ایم