مصاحبه با خانم صدف شمس شمیرانی - رتبه 1 گرایش مدیریت مهندسی کنکور ارشد صنایع 99

737
مصاحبه با خانم صدف شمس شمیرانی رتبه 1 گرایش مدیریت مهندسی کنکور ارشد صنایع 99 دانش آموخته دپارتمان تخصصی مهندسی صنایع موسسه پژوهش
pixel