آیتم حقوقی 5: مباحث حقوقی با هنگامه عسگری

611

هنگامه عسگری، کارشناس بخش حقوقی برنامه ایده پردازان، در قسمت پنجم برنامه ایده پردازان نیز پیرامون الزامات قانونی صحبت می کند. اگر در زمینه مباحث حقوقی سوالی دارید حتما مطرح نمایید.

pixel