مباحث ویژه 2 - جلسه 7

905

در ابتدای جلسه multi-label classification در کتابخانه fastAI مورد بررسی قرار داده شد. سپس مقدمه ای خیلی کوتاه از RNNها و لزوم آنها بیان شد.