کنفرانسی در مورد فایده های نماز و سجده

192
نکات علمی نماز چرا نماز را رو به قبله میخوانیم علت تاکید نماز اول وقت چیست چرا قبل طلوع و وسط ظهر و بعد غروب نماز میخوانیم شباهت دقیق یوگا با نماز چیست اینها نکات علمی و انرژیکی نماز است اما آنان که بنده ی خدا هستند نماز را بخاطر خداوند میخوانند
pixel