بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی جناب آقای دکتر شکرچی زاده از شرکت فهاب بتن

33
فهاب بتن
فهاب بتن 7 دنبال‌ کننده

بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی، ریس مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی جناب آقای دکتر شکرچی زاده از کارخانه فهاب بتن

فهاب بتن
فهاب بتن 7 دنبال کننده