مستند تاریخی پترا، شهر مقدس (اختصاصی با حجم کم)

2,012
مستندی که در مورد شهر پترا حقایقی را مطرح میکند که تا کنون بدون پاسخ مانده!
pixel