فر پیتزا تنوری گردان

390

فر پیتزا تنوری ساخت و طراحی تنورهای گردان پخت پیتزا 09128599078 در ابعاد و اندازه استاندارد و سفارشی ابعاد داخل فر در قطرهای 120 سانتی متر ، 130 سانتی متر ، 140 سانتی متر ، 150 سانتی متر ، 170 سانتی متر، 180 سانتی متر ، 200 سانتی متر http://ayristajhiz.ir/%d9%81%d8%b1-%d9%be%db%8c%d8%aa%d8%b2%d8%a7-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86/

pixel