چگونه بدون زد و خورد، بحث سیاسی کنیم؟

150

دلایل زیادی وجود دارد که ما وارد یک بحث سیاسی می شویم. اما این بحث شاید به نتایج خوبی نرسد. چه کار کنیم که این آخرین معاشرت ما با طرف دیگر نباشد؟