انتقاد دکتر یزدان پناه از رایزن های فرهنگی

217
یکی از نقدهایی که وجود دارد به همین رایزن های فرهنگی است . امروزه فرهنگ به واسطه ابزار صادر می شود، نه سخنرانی و نه حضورهای تعارف آمیز و ایدئولوژیکی؛ ژاپن و فرهنگ ژاپن چگونه در جامعه سلطه پیداکرده و دنیا را گرفته است.
pixel