آزمون بالج با دستگاه دستی

178

در آزمون بالج، ورق بین قالب و ورق‌گیر بسته می‌شود. محفظه سیال با سیالی مانند روغن یا آب پر می‌شود. با افزایش فشار سیال، ورق به سمت قالب کشیده شده شکل نیم‌کروی پیدا می‌کند. حین فرایند، فشار محفظه سیال و نحوه تغییر شکل ورق به صورت لحظه‌ای اندازه گیری می‌شود. بر اساس اطلاعات اندازه‌گیری شده، تنش و کرنش موثر در مرکز ورق محاسبه و منحنی تنش-کرنش بدست می‌آید.

www.sme.co.ir 2 دنبال کننده
pixel