آموزش فن بیان، سخنوری، دوبله و مجری گری

133
تونالیته و قدرت صدا، ریتم بیان و کنتراست در لحن، هارمونی و هماهنگی گفتار، تحلیل متن و تکنیکهای آکسان گذاری، مکث، انتقطاع یا پیوسته خوانی، ارتباط ذهن، فکر و اعضای گویشی، تحلیل علمی و رفع لهجه، سیلابهای کوتاه، بلند و قوسی، تمرکز، حس و تنوع آهنگ بیان، تنفس صحیح، بهبود تن صدا و تلفظ حروف، روشهای تاثیر بر مخاطب تقویت تنفس، زیباسازی صدای حنجره، روش تحلیل متون، سرعت، آکسان، تعلیق و مکث، کلاسیک خوانی، تسلط و قدرت بیان مدرس: علیرضا حائری Alirezahaeri@
pixel