برج رادکان برجی برای تعیین دقیق چهارفصل و آغاز نوروز

1,668
برج رادکان در استان خراسان رضوی و در 80 کیلومتری مشهد در مسیر چناران در محل شهر قدیم رادکان قرار دارد. این برج تنها برجی است که توانایی تعیین چهارفصل، سال کبیسه و آغاز نوروز را دارد و ساخته دست ریاضی دان، ستاره شناس و دانشمند بزرگ ایرانی، خواجه نصیرالدین توسی است. ارتفاع برج رادکان ۳۵ متر، قطر داخلی اش ۱۴ متر و قطر خارجی برج ۲۰ متر است.
pixel